РЕЧНИК на понятията – Емоционална Интелигентност

Речник Емоционална интелигентност

Този речник се базира на Моделът на Д-р Рувен Бар-Он за измерване на ЕИ (EQ-i 2.0)  и определенията за емоциите, категоризирани от Д-р Пол Екман.

Умения на Емоционалната Интелигентност

Първа област

СЕБЕ-ВЪЗПРИЯТИЕ (Self-Perception):

 1. СЕБЕ-ЗАПАЗВАНЕ (Self-Regard)

СЕБЕ-РАЗБИРАНЕ, СЕБЕ-ПОЗНАВАНЕ, ВРЪЗКА СЪС СЕБЕ СИ, ПРИЕМАНЕ НА СЕБЕ СИ – зачитане, уважение и приемане на собствените слаби и силни страни. Себезапазването често се свързва с усещането за вътрешна сила и самоувереност.

 1. СЕБЕ-АКТУАЛИЗАЦИЯ (Self-Actualization)

СЕБЕ-РАЗВИВАНЕ – готовност и желание за постоянно развиване на себе си, ангажираност с лично значими и смислени цели, които водят до по-добър живот.

 1. ОСЪЗНАВАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ (Emotional Self-Awareness)

ОСЪЗНАВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ЕМОЦИИ – осъзнаване и разбиране на собствените емоции. Тук се включва способността за познаване и различаване на собствените емоции, осъзнаване на причината за тези емоции и влиянието, което оказват върху мисли и действия, както собствените, така и тези на другите.

Втора област

СЕБЕ-ИЗРАЗЯВАНЕ (Self-Expression):

 1. ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ (Emotional Expression)

ЕМОЦИОНАЛНО ИЗРАЗЯВАНЕ – свободно, кохерентно и екологично (успешно за индивида) изразяване на емоциите, вербално и невербално.

 1. АСЕРТИВНОСТ (Assertivness)

ОТСТОЯВАНЕ – включва откритата комуникация на чувства, убеждения и мисли,  защитавайки личните права и ценности по социално приемлив, необиждащ и неразрушителен начин.

 1. ЕМОЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ(Independence)

Способността за самоуправление, независимо от емоциите на останалите. Взимането на решения, планиране и всекидневно изпълнение на задачите са автономни от емоционалното влияние на другите.

Трета област

МЕЖДУЛИЧНОСТНИ (Interpersonal):

 1. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (Interpersonal Relationships)

Отнася се до способността за развиване и поддържане на близки удовлетворяващи връзки, които се характеризират с доверие и отдаденост.

 1. ЕМПАТИЯ (Empathy)

Разпознаване, разбиране и приемане на това, как останалите се чувстват. Емпатията включва способността да дадеш израз на своето уважение към виждането на останалите и да покажеш с подходящото поведение, че уважаваш техните чувства.

 1. СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (Social Responsibility)

Доброволно допринасяне за обществото, за социалните групи и като цяло за благосъстоянието на другите. Социалната отговорност включва отговорно поведение, социално съзнание и изразяване на загриженост за по-голямата общност.

Четвърта област

ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ (Decision Making):

 1. СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИ/ТРУДНОСТИ (Problem Solving)

Способност да намираш решенията на затрудненията,, в които присъстват емоциите. Тук се включва осъзнаването на това как емоциите влияят върху взимането на дадено решение.

 1. ПРОВЕРКА НА РЕАЛНОСТТА (Reality Testing)

Умението да запазваш обективна гледна точка върху нещата такива, каквито са. Това е способността за разпознаване кога емоциите или прекалено субективни фактори намаляват или отнемат обективността.

 1. КОНТРОЛ НА ИМПУЛСА (Impulse Control)

Способността да овладяваш или да отлагаш импулс, порив или изкушение да действаш. Включва избягване на прибързано поведение и вземане на решения.

Пета област

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА (Stress Management):

 1. ГЪВКАВОСТ (Flexibility)

Умението да се пренастройват (адаптират) емоции, мисли и поведение в непознати, непредвидими и динамични обстоятелства и идеи.

 1. ПОНОСИМОСТ КЪМ СТРЕС (Stress Tolerance)

Справянето със стресови или трудни ситуации, включително и увереността, че можеш да го направиш или да повлияеш в положителна посока нещата.

 1. ОПТИМИЗЪМ(Optimism)

Индикатор за позитивното отношение и перспективата за живот. Това включва наличието на надежда и стабилност, въпреки отчайващи неуспехи.

Емоционална интелигентност
Умения в областите на Емоционалната и социална интелигентност

Това също може да ви е полезно и интересно: Аптечка за емоционална първа помощ

Може да прочетете още

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *